Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Έργων

Περιεχόμενο:

  • Βασικές οικονομικές έννοιες και στοιχεία Μικρο-Οικονομικής θεωρίας: Αγαθά και Υπηρεσίες, Προσφορά, Ζήτηση, Συνθήκες και Τιμές Αγοράς, Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς, Θεωρία χρησιμότητας, Κριτήρια Ευημερίας, Πλεόνασμα Καταναλωτή, Εξωτερικές Οικονομίες, Αγαθά χωρίς Τιμές Αγοράς, Τεχνικές Αποτίμησης, Σκιώδεις Τιμές, Αξία Χρόνου, Αξία Ανθρώπινης Ζωής.
  • Ανάλυση κόστους-οφέλους: Οικονομικοί δείκτες – Παρούσες και Μελλοντικές Αξίες, Καθαρή Παρούσα Αξία, Ισοδύναμη Ετήσια Αξία, Χρόνος Αποπληρωμής Επένδυσης, Συντελεστής Εσωτερικής Απόδοσης, Προεξοφλητικό επιτόκιο. Στοιχεία κόστους και οφέλους, Δαπάνες επένδυσης, Δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης, Δαπάνες αντικατάστασης, Κόστος δανεισμού, Αποτίμηση κόστους / οφέλους, Οικονομική και Λογιστική αποτίμηση.
  • Αξιολόγηση έργων στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα: Ο ρόλος και η σημασία της αξιολόγησης επενδύσεων σε έργα και προγράμματα του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα, Ομοιότητες και Διαφορές. Σκοπιμότητα έργου, Κατηγορίες και μέθοδοι αξιολόγησης, Κοινωνικοοικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση, Ex ante, Ex Post Αξιολόγηση.
  • Χρηματοδότηση έργων: Πηγές – Κριτήρια – Τρόποι – Κόστος Χρηματοδότησης, Άμεση και έμμεση χρηματοδότηση, Χρηματοδοτικό Σχήμα, Αναχρηματοδότηση.
  • Αξιολόγηση κατά και μετά την υλοποίηση του έργου: Εργαλεία παρακολούθησης: Εισροές, εκροές, καταγραφή αποκλίσεων, επιπτώσεις εξωγενών παραγόντων, κλπ. Σύγκριση προγραμματισθείσας – υλοποιηθείσας κατάστασης.
  • Παραγωγή και εκμετάλλευση έργων: Μορφές παραγωγής και εκμετάλλευσης έργων, Συνεργασίες Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα, Μορφές συμβάσεων παραχώρησης, Άλλες μορφές συνεργασίας Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα, Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών μορφών, Επιμερισμός Κινδύνων. Παρουσίαση και κριτική της εξέλιξης των αναπτυξιακών νόμων.

Τρόπος Αξιολόγησης του Μαθήματος:

Γραπτή ατομική εξέταση που συμμετέχει μέχρι 60% στον τελικό βαθμό.
Συμμετοχή σε ομαδικά θέματα 4-5 ατόμων και προφορική εξέταση μετά την παρουσίαση του θέματος που συμμετέχουν μέχρι 40% στον τελικό βαθμό.

Συντονιστής:

Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Διδακτική Ομάδα:

Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου,
Καθ. Γλυκερία Καλφακάκου,
Επίκ. Καθ. Γεώργιος Αρετούλης,
Επίκ. Καθ. Ιωάννης Ξενίδης,
Επίκ. Καθ. Ιωάννης Πολίτης

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

  1. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, European Commission, 2015.
  2. HEATCO, Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment, Deliverable 5, 2004
  3. Multi-criteria Analysis A primer
  4. Analytical Hierarchical Process