Συστήματα Ποιότητας και Δραστική Αναδιάρθρωση

Περιεχόμενο:

  • Ολική Ποιότητα (Total Quality Management –TQM): Συστήματα Ποιότητας στη Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων. Ορισμός Ποιότητας. Ικανοποίηση Απαιτήσεων Πελατών. Ορισμός Ολικής Ποιότητας. Σχέση μεταξύ Συστήματος Ολικής Ποιότητας, Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας. Ορισμός Διεργασίας. Αρχές Ολικής Ποιότητας (Ικανοποίηση πελατών, Απόφαση με δεδομένα, Δομημένη Επίλυση Προβλημάτων, Σεβασμός προς συνάνθρωπο). Συνιστώσες Ολικής Ποιότητας (Διαχείριση Πολιτικής Ποιότητας, Διαχείριση Διεργασιών, Επίλυση Προβλημάτων). Υποστηρίζουσα Μέθοδος Ολικής Ποιότητας (Ο κύκλος του Deming – Shewhart). Συνάρτηση Απώλειας του Taguchi. Δομημένη Επίλυση Προβλήματος (ΔΕΠ). Συναινετική Απόφαση (Μέθοδος και Πλεονεκτήματα). Κόστος Ποιότητας.
  • Δραστική Αναδιάρθρωση – Reengineering: Εισαγωγή. Προετοιμασία Έργου. Έναρξη της Δραστικής Αναδιάρθρωσης. Διάγνωση Διεργασιών. Σχεδιασμός Νέων Διεργασιών. Μετασχηματισμός Επιχείρησης. Σύστημα Διαχείρισης Διεργασιών και Διεργασία Σταδιακής Βελτίωσης. Μελέτη Περίπτωσης (Case Study).
  • Τεχνική-Οικονομική Διαχείριση και Νέες Επιχειρησιακές Μέθοδοι.
  • ISO 9001 για Τεχνικές Εταιρίες: Εισαγωγή στο  ISO 9001. Αρχές για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Διαχείριση Διεργασίας και συνεχής βελτίωση. Ιδιαιτερότητες του ISO 9001 στις Τεχνικές Εταιρίες.

Τρόπος Αξιολόγησης του Μαθήματος:

Γραπτή εξέταση 20%
Εργασία 80%.

Συντονιστής:

Καθ. Δημοσθένης Αγγελίδης.

Διδακτική Ομάδα:

Καθ. Δημοσθένης Αγγελίδης.
Επίκ. Καθ. Γεώργιος Αρετούλης.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Αγγελίδης, Δ. Συστήματα Ποιότητας και Δραστική Αναδιάρθρωση, Διδακτικές Σημειώσεις, Θεσσαλονίκη.