Θεωρία Αποφάσεων

Περιεχόμενο:

 • Θεωρία αποφάσεων: Εισαγωγή στο πρόβλημα της λήψης αποφάσεων. Μητρώα αποφάσεων. Κριτήρια μονοκριτηριακών προβλημάτων λήψης αποφάσεων: Wald, Savage, Hurwicz, Laplace, Bayes. Μέθοδοι επίλυσης πολυκριτηριακών προβλημάτων: Analytical Hierarchy Process, TOPSIS, VIKOR, ELECTREE, PROMETHEE.
 • Θεωρία και εφαρμογές της χρησιμότητας: Η έννοια της χρησιμότητας (προτίμησης). Συναρτήσεις χρησιμότητας. Ιδιότητες και εφαρμογή των συναρτήσεων χρησιμότητας.
 • Θεωρία γραφημάτων: Προβλήματα γραφημάτων. Δένδρα αποφάσεων: Κατασκευή και ανάλυση.
 • Διαχείριση επικινδυνότητας: Ορισμοί και εννοιολογικό πλαίσιο. Αβεβαιότητα και Κίνδυνος. Αναγνώριση κινδύνων: Θεωρητικό πλαίσιο και εφαρμογές. Ποιοτική ανάλυση της επικινδυνότητας: Θεωρητικό πλαίσιο και εφαρμογές.
 • Θεωρία αξιοπιστίας: Αξιοπιστία συστήματος.

Τρόπος Αξιολόγησης του Μαθήματος:

Γραπτή Εξέταση.

Συντονιστής:

Επίκ. Καθ. Ιωάννης Ξενίδης.

Διδακτική Ομάδα:

Επίκ. Καθ. Ιωάννης Ξενίδης,
Επίκ. Καθ. Γεώργιος Αρετούλης,
Καθ. Κωνσταντίνος Τσούρος.
 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 1. Ξενίδης, Ι. (2012). “Μέθοδοι λήψης αποφάσεων και ανάλυση κινδύνων”. Ηλεκτρονικές σημειώσεις, Θεσσαλονίκη.
 2. Project Management Institute (2009). Practice Standard for Project Risk Management, Project Management Institute Inc., Pennsylvania, USA.
 3. Roy, B. (1996). Multi-criteria Methodology for Decision Aiding, Kluwer, Dordrecht, The Netherlands.
 4. Saporita, R. (2006). Managing Risks in Design & Construction Projects (Illustrated), Amer Society of Mechanical
 5. Ward, S. and Chapman, C. B. (2002). Managing Project Risk and Uncertainty: A Constructively Simple Approach to Decision Making, John Wiley & Sons Inc.
 6. Smith, N. J., Merna, T., and Jobling, P. (2006). Managing risk in construction projects, 2nd Edition, Blackwell Pub.
 7. Chelst, K. and Yavuz Burak Canbolat, Y.B. (2011). Value-Added Decision Making for Managers, Chapman and Hall/CRC.