Στοιχεία Δικαίου, Συμβάσεις Έργων

Περιεχόμενο:

Γενικές αρχές και κανόνες δικαίου, Κατηγοριοποίηση Δικαίου, Δημόσιες Συμβάσεις, Αναθέτουσες Αρχές και Οικονομικοί φορείς, Παραγωγή Δημοσίων Έργων στην Ελλάδα, Είδη συμβάσεων (έργων, υπηρεσιών, προμηθειών, μικτές), Η εθνική και η Ενωσιακή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, Κατώτατα όρια συμβάσεων, Διαδικασίες δημοπράτησης, Κριτήρια ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, Συμπράξεις και Κοινοπραξίες, Δάνεια Εμπειρία, Εξαιρούμενοι Τομείς, Ειδικές περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων, Γενικοί Κανόνες, Ηλεκτρονικές διαδικασίες και Ηλεκτρονικά Μητρώα, Τεχνικές Προδιαγραφές και Πρότυπα, Υπεργολαβία, Κατάτμηση συμβάσεων σε τμήματα, Δημοσιότητα προκηρύξεων συμβάσεων, Κριτήρια επιλογής, Λόγοι αποκλεισμού, Περιεχόμενα φακέλων προσφορών, Εκπτώσεις και Υπερβολικά χαμηλές προσφορές, Κοστολόγηση κύκλου ζωής, Εκτέλεση της σύμβασης, Έννομη Προστασία, Τροποποιήσεις συμβάσεων, Διοίκηση – Διαχείριση έργου, Χρονοδιάγραμμα – Προθεσμίες, Αναθεώρηση συμβάσεων, Απολογιστικές και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, Υποκατάσταση αναδόχου, Διάλυση συμβάσεων, Ολοκλήρωση και παραλαβή έργου, Αντιδικίες, διεκδικήσεις και Επίλυση διαφορών (διαιτησία / συμβιβασμός), Απαλλοτρίωση ιδιωτικής περιουσίας για κατασκευή δημόσιου έργου. Αστική και ποινική ευθύνη μηχανικών. Δίκαιο περιβάλλοντος για την εκτέλεση δημόσιων έργων. Νομοθετικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ.

Τρόπος Αξιολόγησης του Μαθήματος:

Γραπτή εξέταση σε ατομική βάση με συμμετοχή στη βαθμολογία έως 60%, Συγγραφή – παρουσίαση ομαδικής εργασίας και προφορική εξέταση έως 30%, Συμμετοχή και παρουσία στη τάξη έως 10%.

Συντονιστής:

Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου.
Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης, Νομικός.
 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία

 1. ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων
 2. ΟΔΗΓΙΑ 2004/17/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004
 3. ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
 4. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 59, ΦΕΚ 63Α/16-3-2007
 5. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 60, ΦΕΚ 64Α/16-3-2007
 6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών
 7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 1564/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/EΚ

Βιβλία

 1. Ιάκωβος Ε. Βενιέρης, ΣΔΙΤ, Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα, Το Συμβατικό Πλαίσιο, Νομική Βιβλιοθήκη 2007
 2. Απόστολος Γέροντας, Δίκαιο Δημοσίων Έργων, Η Διοικητική σύμβαση δημόσιου έργου, Αντ. Σάκκουλα 2000
 3. Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Η αδιαφάνεια που απαιτεί ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στο κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, Αντ. Σάκκουλας, 2003
 4. Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Η Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού κατά την εκτέλεση των Διοικητικών Συμβάσεων, τόμος 19, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα 2006
 5. Παναγιώτης Εμμ. Δέγλερης, Δίκαιο Προμηθειών Δημοσίου, τόμοι Ι & ΙΙ, Εκδ. Σάκκουλα 2003
 6. Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, Αντ. Σάκκουλα, 2003
 7. Εβίτα Κατσιμάνη, Κοινοτικό Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Εκδ. Σάκκουλα 2007
 8. Ευαγγελία Κουτούπα-Ρεγκάκου, Κοινοτικό Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Εκδ. Σάκκουλα 1995
 9. Νικόλαος Μαρκόπουλος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Εθνικό /Ευρωπαϊκό / Διεθνές, Εκδ. Σάκκουλα, 2004
 10. Θωμάς Παπαευαγγέλου, Δημόσια Έργα, Ασφαλιστικά μέτρα, Αίτηση ακυρώσεως – Αίτηση αναιρέσεως, Συλλογή Νομοθεσία – Κατ’ άρθρο νομολογία ΣτΕ και ΑΠ, Εκδ. Σάκκουλα, 2004
 11. Κωνσταντίνος Ρέμελης, Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του ΣτΕ, Εκδ. Σάκκουλα, 2000
 12. Σπύρος Δ. Ρεπούσης, Επενδύσεις μέσω Δ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, Εκδ. Σάκκουλα, 2007
 13. Ντίνος Ρόβλιας, Τα δημόσια έργα στην κρίση των δικαστηρίων, Νομολογία 100, Εκδ. Αντ. Σάκκουλας 2003
 14. Απόστολος Σοφιαλίδης, Ασφαλιστικά Μέτρα στις Δημόσιες Συμβάσεις, Εκδ. Σάκκουλα 2007
 15. Βασίλειος Σκουρής, Διοικητικές συμβάσεις και δημόσια έργα, Πρακτικές εφαρμογές με αφορμή ζητήματα ελληνικού και ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, Εκδ. Σάκκουλα 1995
 16. Βασίλειος Σκουρής, Προσανατολισμοί στο Δημόσιο Δίκαιο, ΙΙ, Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, Εκδ. Σάκκουλα 2000
 17. Σταμάτης Σταματόπουλος, Δίκαιο Δημοσίων Έργων, Θεωρία – Νομολογία – Υποδείγματα, Νομική Βιβλιοθήκη 2000
 18. Θεόδωρος Στίγκας, Νομοθεσία Δημοσίων Έργων & Προμηθειών, Νομική Βιβλιοθήκη 2002
 19. Χάρης Συνοδινός, Δίκαιο Ανταγωνισμού και συμβάσεις του δημοσίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2002
 20. Χάρης Συνοδινός, Αποτελεσματική δικαστική προστασία κατά την σύναψη συμβάσεων της διοίκησης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2001
 21. Αλίκη Τζίκα-Χατζοπούλου, Δημόσια Έργα, Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και Νομολογία, τόμος Α’ και Β’, Εκδ. Παπασωτηρίου 2006
 22. Ελένη Τροβά, Δημήτρης Κούτρας, Η κατασκευή του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου και η σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων, Αντ. Σάκκουλας 2001
 23. Ελένη Τροβά, Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και το δίκαιο της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου, Αντ. Σάκκουλας, 2000
 24. Sue Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement, Thomson, Sweet & Maxwell, 2005
 25. Peter Friedrich Bultmann, Beihilfenrecht und Vergaberecht, band 109, Mohr Siebeck Tubingen, 2004
 26. Karsten Hardraht, In-house-Geschafte und europaisches Vergaberecht, Band 119, Duncker & Humblot, Berlin 2006
 27. Dr. Jan M. Hebly, European Public Procurement, Legislative History of the “Classic” Directive 2004/18/EC, Kluwer Law International