Οργάνωση και Διοίκηση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Εργοταξίων

Περιεχόμενο:

  • Η επιχείρηση τεχνικών έργων: Είδη και δραστηριότητες τεχνικών επιχειρήσεων. Οικονομική των επιχειρήσεων. Ισολογισμοί – Αριθμοδείκτες – Είδη μετοχών. Νεκρά σημεία. Στοιχεία Οργανωσιακής Θεωρίας: Ορισμός και Είδη Οργανισμών, Οργανωσιακές Δομές.
  • Τμηματοποίηση: Απλός οργανισμός, Οργανισμός κατά Λειτουργίες. Οργανισμός κατά Διευθύνσεις. Οργανισμός κατά Προϊόν. Μητροειδείς οργανισμοί. Οργανογράμματα. Παράμετροι καθορισμού και κριτήρια επιλογής οργανωσιακής δομής. Οργανωτικές δομές και Λειτουργία διαφορετικών ειδών τεχνικών επιχειρήσεων. Παραδείγματα οργάνωσης εταιρειών παραγωγής τεχνικών έργων, σε διάφορες κλίμακες. Θεωρίες Διαχείρισης. Οι διεργασίες διαχείρισης έργων, προγραμμάτων, χαρτοφυλακίων. Μοντέλα βελτιστοποίησης της διαχειριστικής ικανότητας της επιχείρησης. Διαχειριστική επάρκεια εταιρειών παραγωγής τεχνικών έργων.
  • Διαχείριση εργοταξίου: Επιλογή θέσης. Οργάνωση και λειτουργία εργοταξίου. Διαχείριση δομικού εξοπλισμού. Διαχείριση εργοταξιακών υλικών. Διαχείριση τροφοδοτικών αλυσίδων. Πληροφοριακά συστήματα εργοταξίων.

Τρόπος Αξιολόγησης του Μαθήματος:

Γραπτή εξέταση.

Συντονιστής:

Επίκ. Καθ. Γεώργιος Αρετούλης

Διδακτική Ομάδα:

Καθ. Γλυκερία Καλφακάκου,
Επίκ. Καθ. Ιωάννης Ξενίδης
Επίκ. Καθ. Κλαίρη Πετρουτσάτου.
 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

  1. Ξενίδης, Ι. (2017). “Οργάνωση και Διοίκηση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Εργοταξίων”. Ηλεκτρονικές σημειώσεις, 3η έκδοση, Θεσσαλονίκη.
  2. Κορρές, Γ., Γούτσος, Σ. και Κωστούρος, Ι. (2003). Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τόμος Α΄). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  3. Αλεστά, Α., Καντούνης, Σ., Μανωλιάδης, Ο., Μπαρώνου, Α., Παντουβάκης, Π. και Τσώλας, Ι. (2003). Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίου (Τόμος Β΄). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  4. Μανωλιάδης, Ο., Σουφλής, Ι., Σουφλής, Κ. και Τζάμος, Θ. (2003). Οργάνωση Πληροφοριακά Συστήματα στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων (Τόμος Γ΄). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  5. Τζωρτζάκης, Κ. και Τζωρτζάκη, Α. (2007). Οργάνωση και Διοίκηση. Το μάνατζμεντ της νέας εποχής. Rosili.
  6. Αναγνωστόπουλος, Κ.Π. (2001). Οικονομική και Διοικητική των Επιχειρήσεων. Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.