Διαχείριση Δομικών Έργων

Περιεχόμενο:

  • Μεθοδολογίες δόμησης κτιριακών έργων. Το σύστημα παραγωγής των κατασκευών. Συστήματα Διακήρυξης, Αναθέσεις Έργων και Έλεγχος Μελετών. Σύγχρονη τεχνικοοικονομική θεώρηση στη διαχείριση του σκυροδέματος και των υλικών συνθέσεώς του. Ειδικές κατασκευές σκυροδέματος. Εγνατία Οδός – Τεχνικά έργα. Κατασκευή οδογεφυρών.
  • Διαχείριση μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών. Προκατασκευή. Κατασκευές από τοιχοποιία. Επεμβάσεις σε μνημεία. Λογισμικό για Τεχνικά Έργα.
  • Η διαχείριση των υφιστάμενων κατασκευών προκειμένου να ανταποκριθούν σε νέες λειτουργίες ή απαιτήσεις χρήσης: Ενισχύσεις και επισκευές κατασκευών. Ανθεκτικότητα – Συντήρηση – Ασφάλιση – Καθαιρέσεις Κατασκευών.

Τρόπος Αξιολόγησης του Μαθήματος:

Γραπτή εξέταση.

Συντονιστής:

Ομοτ. Καθ. Ιωάννης Τέγος.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

  1. Τέγος, Ι. (2007). Διαχείριση Δομικών Έργων. Ακαδημαϊκές σημειώσεις, ΠΜΣ-ΔΔΤΕ, ΤΠΜ, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.