Διαχείριση Υδραυλικών και Θαλασσίων Έργων

Περιεχόμενο:

Μεθοδολογία και τεχνικές κατασκευής θαλασσίων και υδραυλικών έργων. Η παρουσία του νερού και οι ιδιαιτερότητες σε σχέση με αυτό. Υλικά κατασκευής και ειδικός εξοπλισμός κατασκευής θαλασσίων και υδραυλικών έργων. Εργασίες και Χρονικός Προγραμματισμός. Προδιαγραφές ποιότητας για την υλοποίηση των έργων. Ακραίες συνθήκες κατασκευής. Αποτίμηση και διαχείριση κινδύνων. Διαχείριση της λειτουργίας (εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων). Σύγχρονες μέθοδοι βελτιστοποίησης της λειτουργίας υδραυλικών τεχνικών έργων. 
Περιβαλλοντική διαχείριση θαλασσίων και υδραυλικών έργων. Κλιματική αλλαγή και τεχνικά έργα. Μελέτες περιπτώσεων εφαρμογής..

Τρόπος Αξιολόγησης του Μαθήματος:

Υποχρεωτική εκπόνηση ατομικής εργασίας και παρουσίασή της.
Γραπτή εξέταση.
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από την αναλογία: Εργασία 70% – Γραπτή εξέταση: 30%.

Συντονιστής:

Καθ. Θεοφάνης Καραμπάς.

Διδακτική Ομάδα:

Καθ. Θεοφάνης Καραμπάς,
Αναπ. Καθ. Νικόλαος Θεοδοσίου,
Επίκ. Καθ. Ευαγγελία Λουκογεωργάκη

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Τεύχη ακαδημαϊκών σημειώσεων ανά διάλεξη.