Διαχείριση Γεωτεχνικών Έργων

Περιεχόμενο:

  • Βασικές αρχές της διαχείρισης κινδύνου στα γεωτεχνικά έργα (Επικινδυνότητα, Τρωτότητα, Κίνδυνος, Πιθανότητα αστοχίας, Αξιοπιστία). Στάδια ανάλυσης της διακινδύνευσης. Οι αβεβαιότητες που σχετίζονται με το έδαφος και τα γεωτεχνικά έργα. Μέθοδοι εντοπισμού κινδύνων. Μέθοδοι ποιοτικής ανάλυσης. Ποσοτικές μέθοδοι. Ανάλυση Αξιοπιστίας. Εδαφικές συνθήκες και ανάλυση επικινδυνότητας. Παραδείγματα εφαρμογής ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης σε γεωτεχνικά έργα. Η οργάνωση της γεωτεχνικής έρευνας. Η έννοια της χαρακτηριστικής τιμής των γεωτεχνικών παραμέτρων, Έμμεσες εκτιμήσεις των τιμών των γεωτεχνικών παραμέτρων. Δοκιμαστκές φορτίσεις (Κατηγορίες δοκιμαστικών φορτίσεων, διαδικασία υλοποίησης, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δοκιμαστικών φορτίσεων).
  • Παρακολούθηση των γεωτεχνικών έργων με μετρήσεις κατά την κατασκευή και λειτουργία τους, (μετρούμενα μεγέθη, όργανα μετρήσεων, αξιοποίηση των μετρήσεων για τον σχεδιασμό των γεωτεχνικών έργων). Ποιοτικός έλεγχος των γεωκατασκευών. Στοιχεία Κοστολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών και των γεωτεχνικών μελετών.

Τρόπος Αξιολόγησης του Μαθήματος:

Προφορική Εξέταση.
Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων.

Συντονιστής:

Καθ. Θεόδωρος Χατζηγώγος.

Διδακτική Ομάδα:

Καθ. Θεόδωρος Χατζηγώγος.
Καθ. Χρήστος Αναγνωστόπουλος.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

  1. Staveren, M.V. (2006). Uncertainty and ground condition – A risk management approach. Elsevier
  2. Baecher, G.B. and Christian, J.T. (2003). Reliability and statistics in geotechnical engineering. Wiley.
  3. Harr, M.E. (1997). Reliability-based design in civil engineering. Dover Publications.
  4. Engineering Practice of Risk Assessment and Management: www.engmath.dal.ca/tc32