Διοίκηση και Διαχείριση Έργων στο Διεθνές Περιβάλλον

Περιεχόμενο:

Η Ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία στο διεθνή χώρο: ιστορικό, λόγοι της «εξόδου», προετοιμασία, επισκόπηση ευκαιριών. Στοιχεία έρευνας Marketing. Το Marketing υπηρεσιών και το διεθνές marketing. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη διεθνή κατασκευαστική αγορά. Ρόλοι και σχέσεις μεταξύ πρωταγωνιστών στην διαχείριση ενός Mega Project. Τα κατασκευαστικά συμβόλαια FIDIC. Η ανάληψη έργων στο χώρο της Βαλκανικής. Η ανάληψη έργων στο χώρο της Αφρικής, Μ. Ανατολής και λοιπές αναπτυσσόμενες χώρες. Ευκαιρίες, απειλές, ιδιαιτερότητες. Επίλυση διαφορών σχετικών με διεθνή κατασκευαστικά έργα..

Τρόπος Αξιολόγησης του Μαθήματος:

Προαιρετική εκπόνηση εργασίας – Γραπτή εξέταση.
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από την αναλογία:
Εργασία: 40% – Γραπτή εξέταση: 60%.

Συντονιστής:

Καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος.