Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα

Περιεχόμενο:

 • Εισαγωγή στην ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας και ειδικότερα στα τεχνικά έργα: Ιστορική αναδρομή των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον. Οργάνωση και διάρκεια εργασίας-Εξέλιξη των εργατικών ατυχημάτων- Αιτίες ατυχημάτων Κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις εργατικών ατυχημάτων . Στατιστικά στοιχεία. Ιδιωτικά και Δημόσια έργα-Παράγοντες κατασκευής των έργων. Εργασιακοί κίνδυνοι. Η σημασία της πρόληψης.
 • Κανονισμοί-Πρότυπα-Μελέτες-Στρατηγικές: Νομοθετικό πλαίσιο σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ασφάλεια-υγεία και περιβάλλον. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14000. Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρότυπα τυποποίησης ΕΝ. Ελληνική νομοθεσία. Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (Σ.Α.Υ) και Φάκελος ασφάλειας και υγείας (Φ.Α.Υ). Εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων και μελέτη (ΜΕΕΚ).
 • Αρμοδιότητες-υποχρεώσεις και καταμερισμός ευθυνών των συντελεστών κατασκευής τεχνικών έργων: Εργοδοτών (κύριος του έργου – Ανάδοχος – Γενικός Εργολάβος – Υπεργολάβος) Επιβλεπόντων Μηχανικών, Μελετητών, Συντονιστών, Τ.Α. – Γ.Ε. Ο Τεχνικός Ασφάλειας και ο Γιατρός Εργασίας. Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας . Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας. Εθνική και Διεθνής Στρατηγική για την αξιολόγηση, πληροφόρηση και καταπολέμηση των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Ειδικότερα μέτρα για την ασφάλεια-υγεία των εργαζομένων σε οικοδομικά έργα: Μέτρα για εργασίες κατεδαφίσεων, εκσκαφών, τοιχοποιιών, ξυλοτύπων, επιχρισμάτων-χρωματισμών, στεγών κλπ. Μέτρα για εργαζόμενους σε εργοταξιακά μηχανήματα, διακίνηση υλικού, ηλεκτροσυγκολλήσεις, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κλπ.
 • Διάφορα ζητήματα ασφάλειας-υγείας: Πυροπροστασία στη φάση της κατασκευής. Φυσικοί, βιολογικοί και χημικοί παράγοντες που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε κίνδυνο. Η εργονομία για την ασφάλεια και υγεία. Μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Σήμανση στα τεχνικά έργα για Α-Υ.
 • Θέματα υγείας κατά τις κατασκευαστικές διαδικασίες: Θόρυβος, εξωτερικές και εσωτερικές κλιματικές συνθήκες, επαγγελματικές ασθένειες, επικίνδυνα υλικά και χημικές ουσίες κ.α. Πρώτες βοήθειες.
 • Επιμόρφωση και εξάσκηση για θέματα Α-Υ.
 • Κοινωνικά και ανθρώπινα ζητήματα σχετικά με την Α-Υ: Κουλτούρα υγείας και ασφάλειασ στα τεχνικά έργα. Ασφάλιση και αποζημιώσεις. Ανθρώπινες και νομικές σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Ναρκωτικά κλπ.

Τρόπος Αξιολόγησης του Μαθήματος:

Συντονιστής:

Καθ. Κυριάκος Παπαϊωάννου.
 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 1. Παπαϊωάννου, Κ. (2006). Ασφάλεια και Υγεία στις Κατασκευές, Θεσσαλονίκη.
 2. Implementation of Safety and Health on Construction Sites-Balkema Rotterdam 1996.
 3. CIB Commissions W099 (1996). Safety and Health on Construction Sites, CIB Publication 187.
 4. CIB Commissions W099 (1999). Safety and Health on Construction Sites, CIB Publication 215.
 5. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας: www.elinyae.gr