Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Περιεχόμενο:

  • Εισαγωγή στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού: Ορισμοί – Στόχοι. Διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου.Στελέχωση: Καθορισμός απαιτήσεων (Περιγραφή εργασίας και προδιαγραφές υποψηφίου). Προσέλκυση υποψηφίων.
  • Επιλογή υποψηφίων: Μέθοδοι αξιολόγησης.
  • Θεωρίες κινήτρων και παρακίνησης. Επαγγελματική ικανοποίηση.
  • Συστήματα Ανταπόδοσης: Στρατηγικές – Πολιτικές – Παράμετροι καθορισμού αμοιβών και παροχών. Πολιτικές ανταπόδοσης – Ανάλυση αγοράς – Αξιολόγηση Εργασίας. Μισθολογικές και Βαθμολογικές δομές: Κριτήρια διαμόρφωσης – Επιλογή – Σχεδιασμός.
  • Συστήματα αποτίμησης της επίδοσης: Παράμετροι – Μεθοδολογίες – Τεχνικές. Μέθοδοι επεξεργασίας των μετρήσεων επίδοσης για τη λήψη αποφάσεων. Αξιολογητές επίδοσης. Επικοινωνία των αποτελεσμάτων. Διαχείριση αλλαγής και θέματα ανάπτυξης – εκπαίδευσης ανθρωπίνων πόρων.
  • Διαχείριση σχέσεων: Ηγεσία – Πειθαρχία – Δικαιώματα – Συγκρούσεις Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε διεθνοποιημένο περιβάλλον
  • Συμβουλευτική εργαζομένων: Προγράμματα ενίσχυσης – αναγνώρισης εργαζομένων. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων σε διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Τρόπος Αξιολόγησης του Μαθήματος:

Ενεργός συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις: συμμετοχή στη βαθμολογία σε ποσοστό ως 80%
Υποχρεωτική προφορική εξέταση: συμμετοχή στη βαθμολογία ως 10%.
Προαιρετική εργασία: συμμετοχή στη βαθμολογία ως 10%

Συντονιστής:

Επίκ. Καθ. Ιωάννης Ξενίδης.
 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

  1. Armstrong, Μ. (2006). A Handbook of Human Resource Management Practice, 10th edition, Kogan Page.
  2. Fitz-enz , J. (2001). How to Measure Human Resources Management, 3rd edition, McGraw-Hill.
  3. Wilkinson, A. and Redman, T. (2005). Contemporary Human Resource Management: Text And Cases. 2nd edition, Prentice Hall.