Πληροφορίες για Υποψηφίους

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ – ΔΔΤΕ

Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών προκηρύσσει κάθε χρόνο έως και 30 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. – ΔΔΤΕ. Η προκήρυξη των θέσεων και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών ολοκληρώνεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από το νόµο διαδικασίες ως το τέλος Μαΐου κάθε έτους. Αρµόδια όργανα για το σύνολο των διαδικασιών εισαγωγής είναι ο Διευθυντής του προγράµµατος, η Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ-ΔΔΤΕ και η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ – ΔΔΤΕ έχουν:

(α) Διπλωµατούχοι µηχανικοί των πολυτεχνικών σχολών των ΑΕΙ της χώρας ή ισότιµων τµηµάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής.

(β) Απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ηµεδαπής ή αλλοδαπής, συγγενούς γνωστικού αντικειµένου καθώς και αντίστοιχης τεχνολογικής κατεύθυνσης. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας (β) καταλαµβάνουν κατά µέγιστο µέχρι το 1/5 του συνόλου των θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Από ΑΕΙ εξωτερικού απαιτούνται και βεβαιώσεις ισοτιµίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Αίτηση µπορούν να υποβάλλουν και προπτυχιακοί φοιτητές του τελευταίου έτους σπουδών µε βάση πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας. Η έγκριση της αίτησης είναι προσωρινή και οριστικοποιείται εφόσον έχουν αποκτήσει τον προβλεπόµενο τίτλο σπουδών έως την 15η Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια των µεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης είναι συνολικά δώδεκα µήνες και περιλαµβάνει δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα διδασκαλίας (από Σεπτέµβριο έως Μάιο) και το Θερινό τρίµηνο (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος), κατά το οποίο θα εκπονείται από κάθε Μεταπτυχιακό Φοιτητή η µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία. Οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα σύμφωνα με το σύστημα ECTS είναι 75 δηλαδή 30 μονάδες ανά εξάμηνο και 15 μονάδες για τη διπλωματική εργασία.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο ΠΜΣ – ΔΔΤΕ διδάσκουν µέλη του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ και άλλα µέλη ΔΕΠ άλλων τµηµάτων του ΑΠΘ και άλλων ΑΕΙ της χώρας, ενώ επιδιώκεται και η πρόσκληση ειδικών επιστηµόνων για επιµέρους διαλέξεις και σεµινάρια.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η εκπαιδευτική διαδικασία του ΠΜΣ – ΔΔΤΕ περιλαµβάνει συστηµατικές σπουδές κατά τη διάρκεια των δύο ακαδηµαϊκών εξαµήνων και εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας κατά το θερινό τρίµηνο. Οι συστηµατικές σπουδές αφορούν στην υποχρεωτική παρακολούθηση και στην επιτυχή εξέταση σε δώδεκα Μεταπτυχιακά Μαθήµατα του προγράμματος σπουδών. Η διδασκαλία (θεωρία, ασκήσεις, εργαστήρια, θέµατα) καθορίζεται από τη διδακτική οµάδα του κάθε µαθήµατος µε ευθύνη του συντονιστή του. Η διπλωµατική εργασία αφορά στη µελέτη ενός εξειδικευµένου θέµατος.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Η επιτυχής ολοκλήρωση των συστηµατικών σπουδών και της Διπλωματικής Εργασίας οδηγεί στην απονοµή του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης µε τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων». Ο τελικός βαθμός του ΜΔΕ υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος των βαθμών των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων και του βαθμού της Διπλωματικής Εργασίας σταθμισμένων με τις πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα και στη διπλωματική εργασία.